De AVG en de panden

Op 25 mei jongstleden is de AVG -in de volksmond ook wel de privacywetgeving genoemd- in werking getreden. Voor ons als WBVG heeft dat gevolgen, met name in het inzichtelijk maken welke informatie je als woningbouwvereniging in je bezit hebt, wie daar toegang toe hebben, wat we daar mee doen en hoelang we deze gegevens bewaren. Maarrrrr…de AVG is niet alleen op de WBVG van toepassing maar op álle organisaties die -hoe summier dan ook- persoonsgegevens verwerken. Dus óók alle pandverenigingen/huurdersverenigingen. Kortom, de panden moeten hier iets mee.

 

Vanuit de WBVG hebben we geprobeerd jullie een handreiking te geven in de uitvoering van de AVG, zie hier en hier. Desalniettemin ligt de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de wetgeving bij jullie als woonvereniging en huurdersverenigingen zelf. We hopen jullie een eindje op weg geholpen te hebben, succes! 

Posted in nieuws |

Cooplink’s 3e bijeenkomst

Op zaterdag 16 juni houdt Cooplink haar 3e netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de toekomst van Cooplink in de komende jaren. Daarnaast is er aandacht voor de wooncoöperatie als nieuwbouw-variant.

Cooplink is hét netwerk van en voor wooncoöperaties waar de WBVG een belangrijke ondersteunende rol in speelt. Terwijl de overheid, Platform31 en woningcorporaties druk doende zijn om de wooncoöperatie goede kansen en een goede wettelijke basis te geven, is Cooplink vooral bezig om de bewonersinitiatieven zélf te faciliteren. Door een platform aan te bieden voor het aanbieden en uitwisselen van kennis. Omdat het opzetten van een wooncoöperatie een enorme complexe klus is, is Cooplink onontbeerlijk voor het welslagen van coöperatieve woonvormen. Om dat faciliteren zo goed mogelijk te doen, is het van groot belang dat Cooplink haar activiteiten uitbreidt. En daarvoor zullen nog meer initiatieven zich aan moeten sluiten om alle opgedane kennis en ervaringen te delen. Kortom: ben je met jouw initiatief/woongroep nog niet aangesloten bij Cooplink? Doe dat dan zo snel mogelijk en kom als Cooplink-deelnemer naar de netwerkbijeenkomst van 16 juni!

De wooncoöperatie kan een stevige ontwikkeling tegemoet zien in de komende tijd, ondersteund door het Rijk. Het is duidelijk dat een belangrijke rol wordt toegedicht aan Cooplink als netwerk van wooncoöperaties, als representant en belangenbehartiger van de initiatieven. Hoe gaan we dat vormgeven?

Tot nu toe was Cooplink ‘slechts’ een platform (van inmiddels 56 initiatieven) maar is nu de tijd rijp om een echte vereniging te worden? Met de (financiële)ondersteuning van het Ministerie van BZK kunnen we grote slagen maken. Hoe pakken we dat aan en hoe stemmen we onze ideeën af met de institutionele partijen die zich met de wooncoöperatie bezighouden? Het congres van Platform 31 op 28 mei a.s. zal een beeld geven van wat we als Cooplink mogen verwachten voor de komende tijd. Minister Ollongren zal op die dag haar plannen met de wooncoöperatie presenteren. Vandaar dat we op 16 juni op dit thema verder beleid willen maken, gezamenlijk met de initiatieven die bij Cooplink zijn aangesloten.

Alle reden dus voor een 3e Cooplink-netwerkbijeenkomst. Zet daarom zaterdag 16 juni 2018 van 12-17 uur in je agenda en meld je aan!

De bijeenkomst vindt plaats in Atelier 300C, Soesterweg 300c, 3812 BH in Amersfoort.

Posted in nieuws |

Iedereen een 8!

Het doel van deze regelmatig terugkerende cursus is om de onderhoudsconditie van het binnenschilderwerk op peil te houden zodat ook de ‘buitenschilder’ haar garantie kan afgeven. Een belangrijk onderdeel van de conditie van het binnenschilderwerk is de beglazingskit, die er voor zorgt dat condens niet in het raam-of kozijnhout kan lopen.

Het technisch op orde houden van het binnenschilder-en kitwerk is extra hard nodig in de monumentale panden zoals de Dobbelmann, met nog grote hoeveelheden (monumentaal) enkelglas. De panden zijn verantwoordelijk voor dit  binnenschilderwerk en gelukkig wordt het aanleren van deze vaardigheid met verve én serieus opgepakt door de panden, de avonden worden goed bezocht!

De Dobbelman heeft deze avond wederom haar algemene ruimte ter beschikking gesteld. Alle deelnemers van de avond hebben een 8 gescoord, nu nog wat meer oefenen in de praktijk. De WBVG heeft alle vertrouwen in de uitvoering 🙂

Posted in nieuws |

Gemeenschappelijk Wonen Dag

Zaterdag 19 mei 2018 is weer de jaarlijkse Europese GemeenschappelijkWonenDag.

In Nederland, België, Frankrijk en Italië zetten tussen de 150 en 200 woongemeenschappen op deze dag de deuren open.
Welke woongemeenschappen dat zijn is te zien op de website GemeenschappelijkWonenDag en de websites van Samenhuizen, Habitat Groupé Wallonië, Habitat Participatif Frankrijk en Porte Aperte Italia.

In Nederland is het thema op deze open dag: ‘Zelfbeheer’
Zelfbeheer: zelf samen je eigen zaakjes regelen. Waarom zou je het een ander voor je laten doen? Terwijl je het zelf ook heel goed kan en het best weet wat je samen wilt. Zelfbeheer begint al met de inrichting en het onderhoud van de tuin en de gemeenschappelijke ruimtes. Van het opstellen van een kookrooster tot het plannen van groot onderhoud bij gezamenlijk eigendom, in alle gevallen gaat het om zeggenschap en verantwoordelijkheid oftewel: zelfbeheer.

Met zelfbeheer – op welk niveau ook – trek je verantwoordelijkheid naar je toe. Voor de een is dat “Oei, oei”, voor de ander: “Prima, dat kunnen we wel aan”.

Binnen een huishouden beslis je met de leden van dat huishouden. Binnen een woongemeenschap komt het eigenlijk op hetzelfde neer: je overlegt en beslist samen. En voert het ook samen uit: met zijn allen, of met een kleiner groepje of iemand alleen. Of je besteedt het uit, maar ook dan beslis je eerst zelf: namelijk dat het moet gebeuren en hoe het moet gebeuren.

Zowel in een huishouden als in een gemeenschap is onderling vertrouwen belangrijk. Vertrouwen in de openheid van iedereen, vertrouwen in elkaars betrokkenheid en in elkaars inzet. Is er minder vertrouwen, dan krijg je doorgaans minder voor elkaar. Als het vertrouwen wat afneemt kan het zich weer ook ontwikkelen door in gesprek met elkaar te gaan over wat je samen zou willen en hoe je dat wilt bereiken.

Huurders- en bewonersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente kunnen komen kijken op wat voor manier bewoners zelfbeheer ter hand nemen. Gemeenschappelijk wonen als inspiratiebron voor nieuwe buurtinitiatieven.

Als een woongemeenchap alle woningen koopt en zelf de huur en het onderhoud regelt is er sprake van volledig zelfbeheer. Dit laatste wordt de wooncoöperatie genoemd en is een vorm die sterk in opmars is.

Lees meer over de wooncoöperatie op o.a. de website CoopLink, Platform31. de Woonbond, !Woon, de LVCW en GemeenschappelijkWonen.nl

Posted in nieuws |

Groen water

Groen Water

 

Posted in nieuws |

De wooncoöperatie, die komt er wel!

 

Met het tweede landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 op 28 mei 2018 samen met jou de balans op. Toonaangevende sprekers brengen je in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Via Cooplink en Woonkr8 speelt ook de WBVG een belangrijke rol op dit congres.

Laat je inspireren door voorbeeldprojecten en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies.

Ben je erbij op 28 mei? Meld je dan hier aan! Het congres is “gratis maar niet vrijblijvend.”

 

Wat is een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een collectief van bewoners die vergaand zeggenschap en zelfbeheer voeren over hun woningen. Daartoe richten ze een organisatie, een (coöperatieve) vereniging, op waarin zelfbestuur en wonen als maatschappelijke taak centraal staan. In de basale variant hebben de bewoners alleen de beheertaken in handen. In verdergaande vormen ligt ook het eigendom bij de wooncoöperatie en haar leden.

Sinds 2015 is de wooncoöperatie bij de herziening van de Woningwet wettelijk verankerd in Nederland. Sociale huurders hebben hiermee de ruimte gekregen om een plan te maken voor het overnemen van taken, bevoegdheden en mogelijk ook eigendom van een woningcorporatie. Maar ook buiten de sector is een wooncoöperatie mogelijk, bijvoorbeeld onder middeninkomens die in eigen beheer betaalbare woonruimte willen ontwikkelen.

 

De afgelopen jaren zijn er tientallen initiatieven gestart met de verkenning van een wooncoöperatie. Deze koplopers doorliepen het proces van idee tot oprichting en uitvoering van de wooncoöperatie. Het blijkt voor initiatieven nog altijd niet eenvoudig om tot uitvoering te komen. De koplopers hebben echter belangrijk baanbrekend werk verricht. Enkelen zijn daarin gestrand, maar velen zijn nog steeds actief. In samenwerking met gemeenten, corporaties en belangenbehartigers maken ze hele concrete stappen. En dat is terug te zien tijdens het congres.

 

Minister Kajsa Ollongren

Het congres brengt nieuwe kansen in beeld. In het regeerakkoord 2017 is de wooncoöperatie aangemerkt als kansrijke oplossing voor problemen op de woningmarkt. De wooncoöperatie staat omschreven als een nieuwe woonvorm die meer ruimte verdient en door partijen gestimuleerd zal worden. Tijdens het congres zal minister Ollongren haar visie en ambities kenbaar maken om de beweging rondom wooncoöperaties voort te zetten en verder uit te bouwen.

 

 

Ook Cooplink en de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8 (het netwerk van de woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen) zullen zich nadrukkelijk presenteren op dit congres. De WBVG is een belangrijke trekker van beide netwerkorganisaties en op diverse terreinen betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de wooncoöperatie.

 

Voor wie?

Het congres is interessant voor alle betrokken spelers: natuurlijk voor initiatiefnemers van wooncoöperaties en voor bestaande woongroepen, maar ook voor corporaties, belangenbehartigers, ministeries, gemeenten, experts en diverse kennispartners.

Datum: 28 mei 2018 van 9:30 uur – 17:30 uur

Plaats: De Remise, Ter Borchstraat 7, Den Haag

Aanmelden: klik hier

Posted in nieuws |

De AVG en de WBVG

 

Nederland kent sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp).

Onder druk van de globale -en alsmaar voortschrijdende- digitalisering is de aandacht voor privacy en risico’s rondom datalekken in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Daarnaast is er recentelijk Europse regelgeving opgesteld, in Nederland vertaald in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zal per 25 mei 2018 in gaan.

 

De WBVG zal, net als alle andere organisaties die op wat voor manier dan ook persoonsgegevens verzamelen, aan deze nieuwe regelgeving moeten gaan voldoen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat de consequenties zijn van deze regelgeving én hoe we deze optimaal kunnen invoegen in onze bedrijfsvoering. Taaie materie, het kost ook de nodige tijd. Gelukkig hebben we nog even. Onderstaand linkje geeft je een beetje een beeld van de inhoud van de nieuwe wet: avg_in_een_notendop

 

To be continued… 

Posted in Geen categorie, nieuws |

Groene was

Een artikeltje over het door de bewoners van het Dobbelmannklooster genomen initiatief hun regenwater op te vangen én te hergebruiken, uit de Gelderlander van 07-03-2018.

 

Zo draai je wasjes met gratis regenwater

 

Posted in nieuws |

Visitatierapport WBVG beschikbaar

ProCorp heeft een maatschappelijke visitatie uitgevoerd bij de WBVG.

ProCorp is een coöperatieve vereniging, die zich uitsluitend richt op het uitvoeren van
maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties door gekwalificeerde en ervaren
visitatoren. Procorp is geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties
Nederland.

Een visitatie geeft een gestructureerde beoordeling over het maatschappelijk presteren
van een woningcorporatie. De maatschappelijke visitatie geeft de belanghebbenden
daarin een expliciete rol, zodat de visitatie ook inzicht geeft in het presteren volgens de
maatstaven van de collega-corporaties, gemeenten en huurders.

Het presteren van de WBVG wordt weergegeven op een scorekaart en in het rapport uitgebreid toegelicht.

We mogen trots zijn op het resultaat en zullen in de komende jaren extra gemotiveerd zijn om ons nuttige en dankbare werk voort te zetten.

Wil je weten hoe we onze doelstelling in de praktijk brengen in de ogen van de visitatiecommissie? Klik hier en bekijk het rapport!

Posted in nieuws |

Speerpunten in 2018

We hebben ons strategisch plan voor 2018 opgesteld. Twee zaken vallen daarbij op:

Enerzijds zullen we zo goed mogelijk het huidige beleid en werkwijze proberen voort te zetten. Daarbij laveren we met onze collectieve woonvormen in zelfbeheer binnen de kaders van de sociale huursector. Dat houdt in dat we aan alle vereisten zullen voldoen. We streven naar een gematigde groei van het aantal eenheden. Echter, omdat het in beheer nemen van bestaande woongroeppanden nauwelijks meer haalbaar is, rekenen we niet langer op groei door dit soort panden. Wel gaan we uit van nieuwe projecten met een hoge kans van slagen. Zo verwachten we in 2019 met CVEG ca. 50 nieuw te bouwen woningen te realiseren. Daarnaast blijven we werken in samenwerking met collega-corporaties aan de ontwikkeling van andere (nieuwbouw-)projecten.

Anderzijds plegen we onderzoek naar een nieuwe koers om onze doelstellingen beter te kunnen realiseren. De ontwikkeling van een wezenlijk nieuwe koers is niet eenvoudig. De essentie zal het opereren buiten de sector van de woningcorporaties zijn. Of hier mogelijkheden liggen en wat dat voor de WBVG betekent, zoeken we dit jaar uit aan de hand van vier thema’s:

> de voor- en nadelen van een bestaan buiten de toelating;

> de gevolgen voor de WBVG-panden (eigendom én beheer) en hun bewoners;

> de financiële, juridische en organisatorische haalbaarheid

> het proces hoe we uit de toelating kunnen treden en de nieuwe structuur kunnen realiseren.

Kortom, het belooft weer een boeiend jaar te worden!

 

 

 

 

Posted in nieuws |