Collectieve Huisvesters zetten collectief wonen op de kaart!

Aanleiding

Sinds 2016 werken 7 woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen aan het faciliteren van collectieve woonvormen. Ontevreden over het tempo waarin deze woonvormen tot wasdom kwamen, is besloten een breder initiatief te starten: de “Expeditie Collectieve Woonvormen”. In deze expeditie zijn tal van organisaties betrokken die een belang hebben bij het volwassen worden van collectieve woonvormen: lokale en regionale overheden, corporaties, ontwikkelaars, architecten, banken, zorg- en welzijnsorganisaties. Geïnspireerd door de mogelijkheden van collectief wonen is besloten De Collectieve Huisvesters in het leven te roepen die de inspiratie moeten gaan omzetten naar de praktijk.

Vijf concepten

De Collectieve Huisvesters bevinden zich momenteel in het stadium van oprichting. Aan de hand van vijf concepten wordt gezocht naar de beste manier om collectieve woonvormen in Gelderland te faciliteren. Deze vijf concepten zijn voorwaardenscheppend en maken het makkelijker voor initiatieven om tot realisatie te komen.

  1. 1. Kennis. Het is van het grootste belang dat er één plek is waar alle versnipperde informatie rondom collectief wonen wordt ontsloten. Het Nationaal Kenniscentrum Collectief Wonen (NKCW) zal opgezet worden. Dat betekent niet dat het NKCW alle informatie zelf gaat verzamelen en bij gaat houden maar wel dat de weg gewezen wordt waar welke informatie te vinden is. En natuurlijk wordt er vanuit het NKCW gekeken hoe slimme verbindingen gelegd kunnen worden, hoe belangen van het collectieve wonen behartigd kunnen worden en hoe de aanwezige kennis nog beter verspreid kan worden.
  2. 2. Marketing. Door de diverse verschijningsvormen van collectief wonen publicitaire aandacht te geven, zal de belangstelling voor het collectief wonen snel kunnen groeien. Meer vraag betekent automatisch meer interesse van zowel markt- als maatschappelijke organisaties en daarmee komt een beweging op gang die de collectieve woonvormen een vaste plek in onze samenleving zal geven.
  3. 3. Matching. Door middel van een matchingstool, genaamd Cohabit, zal vraag aan vraag gekoppeld worden en vraag aan aanbod. Hoe dat werkt? Cohabit wordt een plek waar geïnteresseerden bewoners elkaar zullen tegenkomen en de mogelijkheid krijgen om samen initiatieven te starten. Maar ook de professional maakt gebruik van Cohabit, namelijk om geschikte groepen te vinden voor het realiseren van nieuwe projecten. Cohabit zal uitgroeien tot een community van Collectief Wonen-enthousiastelingen!
  4. 4. Financiering. Onder de naam “CollectInvest” wordt een financieringsinstrument opgezet die de realisatie van Collectieve Woonvormen zal vergemakkelijken. Naast de usual suspects, zoals banken, wordt nadrukkelijk gekeken welke investeerders te interesseren zijn voor het financieren van collectieven.
  5. 5. Transformatie. Omdat de woningmarkt lijdt onder het probleem “niet passend wonen”, waarbij gezinnen in te kleine woningen wonen en alleenstaanden te groot, maar ook andere uitdagingen zoals verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad en de zoektocht naar slimme herbestemmingen van andersoortig vastgoed ten behoeve van wonen, wordt een transformatietoolbox ontworpen. Tijdens een transformatieproces wordt de integratie van een nieuw bewonerscollectief vergemakkelijkt. Groepsvorming, afgestemd op de transformatieplannen, is daarbij een belangrijk begrip.
  6. Deze opstartfase van wordt mede mogelijkheid gemaakt door financiële bijdragen van de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8 (7 woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen), de Rabobank en de Provincie Gelderland. In de loop van 2024 zullen De Collectieve Huisvesters het licht zien. Hou de berichtgeving, onder andere via de WBVG-website, in de gaten.
  7. Voor meer informatie over de inhoud en de deelnemers, neem gerust contact op via 06-36035598 of bernard@wbvg.nl
  8.