Oplevering van een gehuurde ruimte/woning

We horen regelmatig dat pandverenigingen na het vertrek van een individuele huurder geconfronteerd worden met een ruimte met (diverse) gebreken. Bij een reguliere woningbouwvereniging houd je als vertrekkend huurder een voorinspectie met een opzichter van de woningbouwvereniging, die je precies vertelt wat er nog moet gebeuren om de ruimte naar behoren achter te laten. Dat kan betekenen dat je vóór de eindoplevering van je woning nog wat onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of gebreken moet herstellen. Er is geen vaste regel over wat een redelijke termijn is, maar normaal gesproken is dit 1 á 2 weken. Heb je dit bij de eindoplevering nog niet gedaan? Dan kun je fluiten naar je borg en als je het heel bont hebt gemaakt kun je nog een rekening tegenmoet zien ook.

De WBVG verhuurt haar woningen aan pandverenigingen en niet aan individuele huurders. De pandvereniging verhuurt haar ruimtes wél direct aan individuele huurders en is daarmee verantwoordelijk voor de zorg dat een woning/ruimte in goede en bewoonbare staat wordt overgedragen. In de praktijk maken maar weinig panden werk van de overdracht, vooral omdat men niet weet wat je wél dan wel niet moet accepteren. Ook het hanteren van een borgsom bij aanvang van de huurperiode wordt lang niet door alle pandverenigingen gedaan. De kosten voor het herstel van een woning/ruimte komen in dat geval vaak voor rekening van de overgebleven huurders wat niet erg eerlijk is.

Om dergelijke ellende te voorkomen vind je hier een checklist met daarin de meest gangbare aandachtspunten. De lijst is niet uitputtend maar ze geeft een redelijk beeld van wat wel en niet te accepteren. Het is aan de pandvereniging zelf om hier verdere invulling aan te geven of, want dat kan natuurlijk ook, afwijkende standpunten in te nemen.

Uitgangsituatie moet in elk geval zijn: de huurder levert de ruimte in goede en oorspronkelijke staat op, behoudens normale slijtage en veroudering. Met ‘oorspronkelijke staat’ bedoelt men dezelfde staat waarin de ruimte werd aanvaard. Uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn de zogeheten ‘ZAV’s’, door de huurder Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

  • Deze door de huurder zelf aangebrachte wijzigingen (of wijzigingen die door een vorige huurder zijn aangebracht en door de huidige huurder zijn overgenomen) worden in bepaalde gevallen geaccepteerd mits de verandering voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de uitgangssituatie (het is geen verslechtering maar eerder een verbetering). De verhuurder heeft hierin altijd het laatste woord;
  • ZAV’s hoeven ook niet verwijderd te worden wanneer de nieuwe huurder bepaalde zaken overneemt. Let op: ook deze huurder kan bij zijn/haar vertrek alsnog worden gevraagd de wijziging terug te brengen in oude staat wanneer deze niet wordt overgenomen door de daaropvolgende huurder of wordt geaccepteerd door de verhuurder;
  • Dergelijke punten moeten zorgvuldig worden vastgelegd zodat hier later geen onduidelijkheid over kan ontstaan, zet de gemaakte afspraken dus op papier middels een overnameovereenkomst die je bij een huurcontract voegt.

Komen er na de overdracht zaken aan het licht die bij een voorinspectie niet zijn opgevallen? Maak dan samen met de oude en nieuwe huurder afspraken over het herstellen van deze gebreken. Gaat het om werkzaamheden die voor rekening van de oude huurder zijn, vraag dan aan de nieuwe huurder of deze nog door de oude huurder mogen worden uitgevoerd. Als een nieuwe huurder dat liever niet wil zal er een maatwerkafspraak moeten worden gemaakt (bijv. de nieuwe huurder voert de werkzaamheden uit en de oude huurder betaalt het materiaal). Of de kosten worden alsnog bij de oude huurder in rekening gebracht. Hier vind je wat inspiratie over wat bepaalde herstellingen kosten, doe er je voordeel mee. 

Het is aan te raden om voor aanvang van de huurperiode foto’s te maken van de woning. Maak van elke ruimte minimaal drie foto’s. Op deze foto’s kun je later, als de huurder de woning weer verlaat, altijd terugvallen. De huurder dient de woning immers weer in dezelfde staat op te leveren, en foto’s zijn daarvan het perfecte bewijs. Je zou er ook voor kunnen kiezen een opnamestaat te maken, een formulier waarin je per ruimte beschrijft wat je tegen komt en eventuele gebreken duidelijk benoemt. Succes met de oplevering!