Groen water

Groen Water

 

Posted in nieuws |

De wooncoöperatie, die komt er wel!

 

Met het tweede landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 op 28 mei 2018 samen met jou de balans op. Toonaangevende sprekers brengen je in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Via Cooplink en Woonkr8 speelt ook de WBVG een belangrijke rol op dit congres.

Laat je inspireren door voorbeeldprojecten en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies.

Ben je erbij op 28 mei? Meld je dan hier aan! Het congres is “gratis maar niet vrijblijvend.”

 

Wat is een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een collectief van bewoners die vergaand zeggenschap en zelfbeheer voeren over hun woningen. Daartoe richten ze een organisatie, een (coöperatieve) vereniging, op waarin zelfbestuur en wonen als maatschappelijke taak centraal staan. In de basale variant hebben de bewoners alleen de beheertaken in handen. In verdergaande vormen ligt ook het eigendom bij de wooncoöperatie en haar leden.

Sinds 2015 is de wooncoöperatie bij de herziening van de Woningwet wettelijk verankerd in Nederland. Sociale huurders hebben hiermee de ruimte gekregen om een plan te maken voor het overnemen van taken, bevoegdheden en mogelijk ook eigendom van een woningcorporatie. Maar ook buiten de sector is een wooncoöperatie mogelijk, bijvoorbeeld onder middeninkomens die in eigen beheer betaalbare woonruimte willen ontwikkelen.

 

De afgelopen jaren zijn er tientallen initiatieven gestart met de verkenning van een wooncoöperatie. Deze koplopers doorliepen het proces van idee tot oprichting en uitvoering van de wooncoöperatie. Het blijkt voor initiatieven nog altijd niet eenvoudig om tot uitvoering te komen. De koplopers hebben echter belangrijk baanbrekend werk verricht. Enkelen zijn daarin gestrand, maar velen zijn nog steeds actief. In samenwerking met gemeenten, corporaties en belangenbehartigers maken ze hele concrete stappen. En dat is terug te zien tijdens het congres.

 

Minister Kajsa Ollongren

Het congres brengt nieuwe kansen in beeld. In het regeerakkoord 2017 is de wooncoöperatie aangemerkt als kansrijke oplossing voor problemen op de woningmarkt. De wooncoöperatie staat omschreven als een nieuwe woonvorm die meer ruimte verdient en door partijen gestimuleerd zal worden. Tijdens het congres zal minister Ollongren haar visie en ambities kenbaar maken om de beweging rondom wooncoöperaties voort te zetten en verder uit te bouwen.

 

 

Ook Cooplink en de Coalitie Collectieve Woonvormen van Woonkr8 (het netwerk van de woningcorporaties uit de regio Arnhem-Nijmegen) zullen zich nadrukkelijk presenteren op dit congres. De WBVG is een belangrijke trekker van beide netwerkorganisaties en op diverse terreinen betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de wooncoöperatie.

 

Voor wie?

Het congres is interessant voor alle betrokken spelers: natuurlijk voor initiatiefnemers van wooncoöperaties en voor bestaande woongroepen, maar ook voor corporaties, belangenbehartigers, ministeries, gemeenten, experts en diverse kennispartners.

Datum: 28 mei 2018 van 9:30 uur – 17:30 uur

Plaats: De Remise, Ter Borchstraat 7, Den Haag

Aanmelden: klik hier

Posted in nieuws |

De AVG en de WBVG

 

Nederland kent sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp).

Onder druk van de globale -en alsmaar voortschrijdende- digitalisering is de aandacht voor privacy en risico’s rondom datalekken in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Daarnaast is er recentelijk Europse regelgeving opgesteld, in Nederland vertaald in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zal per 25 mei 2018 in gaan.

 

De WBVG zal, net als alle andere organisaties die op wat voor manier dan ook persoonsgegevens verzamelen, aan deze nieuwe regelgeving moeten gaan voldoen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat de consequenties zijn van deze regelgeving én hoe we deze optimaal kunnen invoegen in onze bedrijfsvoering. Taaie materie, het kost ook de nodige tijd. Gelukkig hebben we nog even. Onderstaand linkje geeft je een beetje een beeld van de inhoud van de nieuwe wet: avg_in_een_notendop

 

To be continued… 

Posted in Geen categorie, nieuws |

Groene was

Een artikeltje over het door de bewoners van het Dobbelmannklooster genomen initiatief hun regenwater op te vangen én te hergebruiken, uit de Gelderlander van 07-03-2018.

 

Zo draai je wasjes met gratis regenwater

 

Posted in nieuws |

Visitatierapport WBVG beschikbaar

ProCorp heeft een maatschappelijke visitatie uitgevoerd bij de WBVG.

ProCorp is een coöperatieve vereniging, die zich uitsluitend richt op het uitvoeren van
maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties door gekwalificeerde en ervaren
visitatoren. Procorp is geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties
Nederland.

Een visitatie geeft een gestructureerde beoordeling over het maatschappelijk presteren
van een woningcorporatie. De maatschappelijke visitatie geeft de belanghebbenden
daarin een expliciete rol, zodat de visitatie ook inzicht geeft in het presteren volgens de
maatstaven van de collega-corporaties, gemeenten en huurders.

Het presteren van de WBVG wordt weergegeven op een scorekaart en in het rapport uitgebreid toegelicht.

We mogen trots zijn op het resultaat en zullen in de komende jaren extra gemotiveerd zijn om ons nuttige en dankbare werk voort te zetten.

Wil je weten hoe we onze doelstelling in de praktijk brengen in de ogen van de visitatiecommissie? Klik hier en bekijk het rapport!

Posted in nieuws |

Speerpunten in 2018

We hebben ons strategisch plan voor 2018 opgesteld. Twee zaken vallen daarbij op:

Enerzijds zullen we zo goed mogelijk het huidige beleid en werkwijze proberen voort te zetten. Daarbij laveren we met onze collectieve woonvormen in zelfbeheer binnen de kaders van de sociale huursector. Dat houdt in dat we aan alle vereisten zullen voldoen. We streven naar een gematigde groei van het aantal eenheden. Echter, omdat het in beheer nemen van bestaande woongroeppanden nauwelijks meer haalbaar is, rekenen we niet langer op groei door dit soort panden. Wel gaan we uit van nieuwe projecten met een hoge kans van slagen. Zo verwachten we in 2019 met CVEG ca. 50 nieuw te bouwen woningen te realiseren. Daarnaast blijven we werken in samenwerking met collega-corporaties aan de ontwikkeling van andere (nieuwbouw-)projecten.

Anderzijds plegen we onderzoek naar een nieuwe koers om onze doelstellingen beter te kunnen realiseren. De ontwikkeling van een wezenlijk nieuwe koers is niet eenvoudig. De essentie zal het opereren buiten de sector van de woningcorporaties zijn. Of hier mogelijkheden liggen en wat dat voor de WBVG betekent, zoeken we dit jaar uit aan de hand van vier thema’s:

> de voor- en nadelen van een bestaan buiten de toelating;

> de gevolgen voor de WBVG-panden (eigendom én beheer) en hun bewoners;

> de financiële, juridische en organisatorische haalbaarheid

> het proces hoe we uit de toelating kunnen treden en de nieuwe structuur kunnen realiseren.

Kortom, het belooft weer een boeiend jaar te worden!

 

 

 

 

Posted in nieuws |

Pandbezoekjes woonverenigingen

Omdat we contact met onze bewoners erg belangrijk vinden en graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de verschillende woonverenigingen hebben we besloten periodiek in gesprek te willen gaan met het bestuur van de panden. Dit om even bij te praten en waar nodig het geheugen op te frissen (niet onbelangrijk bij panden met veel bewonerswisselingen). Deze bezoekjes zullen worden gebracht door Chantal en Petrik.

 

De focus ligt in eerste instantie op de nieuwe panden in beheer. In de toekomst zullen we de kernpanden ook gaan bezoeken. Tot nog toe hebben wij gesprekken gehad met de Voorstadslaan en de Vondelstraat 31. De komende maand staan de Tweede Oude Hezelaan en de Biezenstraat op het programma.

 

Aan de hand van een vaste agenda passeren diverse aspecten de revue, onder andere onderhoud, financiëen en communicatie. Uiteraard is er ook ruimte voor andere onderwerpen, graag zelfs!

Jullie zullen tzt via de mail een uitnodiging van Chantal ontvangen, we waarderen het als jullie even reageren.

Posted in nieuws |

Kerstvakantie 2017

 

Beste huurders, 

 

Tijdens de kerstvakantie (22-12-2017 t/m 07-02-2018) is het kantoor gesloten. Wij zullen dan ook geen meldingen behandelen. Bij urgente storingen kunnen jullie gebruik maken van de calamiteitendienst die wederom door de fa. Koenders wordt verzorgd. De calamiteitendienst van Koenders is 24/7 te bereiken op telefoon nummer: 06-55384954. Gelieve ons wel even te mailen wanneer je contact op hebt genomen met Koenders, dan weten we bij het oppakken van onze werkzaamheden wat er zoal heeft gespeeld.

 

Bij CV-storingen en dergelijke kunnen jullie direct met de storingsdienst van Kemkens opnemen: 088-5050330

 

Namens het WBVG team wensen we jullie allen een prettige kerst en een voorspoedig nieuw jaar toe!

 

Posted in Geen categorie |

Collectieve woonvormen onderzocht

Vivien Butot, student Urban & Cultural Geography aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar collectieve woonvormen. De titel van zijn onderzoek: Collectieve woonvormen – Een onderzoek naar de praktijk van collectieve woonvormen: van drijfveren van initiatiefnemers tot maatschappelijke relevantie en mogelijkheden voor externe samenwerking.

Hij deed dit onderzoek in opdracht van de “Coalitie Collectieve Woonvormen” van Woonkr8, het samenwerkingsverband van 20 woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Vivien onderzocht onder meer de motieven om in een collectieve woonvorm te willen wonen en heeft gekeken naar mogelijkheden voor woningcorporaties om collectieve woonvormen te ondersteunen.

 

Woonkr8 heeft een aantal “coalitions of the willing” gevormd die aan belangwekkende thema’s in de sociale volkshuisvesting in Arnhem-Nijmegen werken. Eén ervan betreft de collectieve woonvorm. De Coalitie Collectieve Woonvormen bestaat uit zes woningcorporaties, te weten Portaal, Baston Wonen, Woonstichting Valburg, Waardwonen, Talis en WBVG en komt regelmatig bijeen om te bespreken hoe ze het fenomeen collectieve woonvorm beter kunnen faciliteren. Naast het spoor van onderzoek waartoe het rapport van Vivien behoort, wordt er ook gewerkt aan een Plan van Aanpak om beginnende bewonersinitiatieven te ondersteunen.

 

 

Posted in nieuws |

Serviceontract met Kemkens

Wij zijn blij te kunnen melden dat de aanbesteding van het CV-onderhoud succesvol is afgerond. De uiteindelijke keuze is gevallen op de firma Kemkens, voor veel WBVG-panden een reeds bekende partij.

 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen jullie zelf met Kemkens contact opnemen voor het melden van storingen en reparaties aan jullie verwarmings- of warm tapwaterinstallatie. Kemkens is te bereiken op telefoonnummer 088-50 50 330, dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, ook in de weekenden of tijdens feestdagen.

 

Ook het periodiek onderhoud aan de verwarmingsinstallatie e.d. wordt vanaf 1 januari 2018 door Kemkens uitgevoerd. Kemkens neemt schriftelijk contact met jullie op voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden en geeft tevens aan wanneer dit gaat plaatsvinden. 

 

Voor de plaatsing en/of vervanging van nieuwe installaties zullen wij vooralsnog gebruik blijven maken van lokale en bekende partijen. De panden zullen binnenkort nog per brief door Kemkens en ons nader worden geïnformeerd.

Posted in nieuws |